febrero 29, 2012

Bufidos

Es un sonido peculiar, que aparece en esas clases de la facultad en las que el power point al completo, por diversas razones, no puede posteriormente circular libremente entre los alumnos.

Bffffff!

Al principio genera una extraña sensación de sorpresa, posteriormente cierto temor. Recuerdas la imagen de Jurassic Park en que el velociraptor resopla por las narinas en el cristal de una ventana, y llegas incluso a estremecerte.

Hasta que descubres que en realidad se trata de alguna alumna de las primeras filas, que en su atento afán de escribiente se enoja al no poder transcribir las diapositivas por mi, al parecer, ferviente celeridad como docente.

Y, asumiendo cierta responsabilidad (no deliberaré sobre la conveniencia de revisar la bilbliografía proporcionada más que tanto copiar), y como compensación, aquí dejaré (y sin que sirva de precedente), un extracto de la clase del pasado martes para mis alumnos, aderezada con una presentación con los videos que vimos en la clase.

Por si alguien más quiere aprovecharla, la dejaré también en castellano.

Bad Ragaz Ring Method

Un dels aspectes importants del métode de Bad Ragaz es que utilitza la flotabilitat de l´aigua com a mig de suport i no com a mig per alterar la resistència a l’exercici. La resistència apareix pel moviment del cos en l´aigua (turbulència), de forma que a més velocitat, més resistència.

Utilitza també al fisioterapeuta com a punt de recolçament, permetent treballar els musculs i articulacions en patrons de moviment, i no exercicis aïllats. Els patrons segueixen els principis de la Facilitació Neuromuscular Propioceptiva (Kabat), amb les seues cadenes de moviment diagonal tridimensional.

Dins dels principis bàsics de la Facilitació Neuromuscular Propioceptiva, aplicats al Bad Ragaz Ring Method, destaquem:

– Màxima resistència isotònica i isomètrica durant tot el moviment (adaptat a habilitats del pacient).
– L’agafament correcte pel fisioterapeuta ajuda a estimular la pell, els músculs i propioceptors, i ajuda a facilitar el moviment.
– L’aproximació i la tracció en les articulacions estimulen les terminacions dels nervis sensorials i inicien la contracció reflexa (aproximació) o mantenen la contracció isotònica (tracció).
– Les instruccions verbals curtes i precises per part del terapeuta estimulen el moviment actiu.
– Una facilitació de músculs forts provoca irradiació cap als febles i augmenta la seva activitat.
– Un canvi de l’agafada de proximal a distal augmenta la dificultat per executar correctament els patrons.
El fisioterapeuta sent la qualitat del moviment del pacient durant el treball dinàmic i és capaç d’influir en aquesta qualitat adaptant la resistència que ofereix.

A l’hora de l’aplicació de la tècnica de Bad Ragaz Ring Method, hem d’atendre especialment la posició del pacient, sostés per flotadors i pel fisioterapeuta, en diverses posicions: pron, decúbit lateral o supí. Relaxat: mijançant inspiracions i espiracions profundes, i habitualment amb un flotador en forma de ferradura al coll, un anell llarg al voltant de la pelvis i de vegades xicotets flotadors a les extremitats. En qualsevol moment l’ajut per a la flotació no ha de restringir el moviment.

Els patrons de moviment els agrupem en tres grups, segons treballen preferentment sobre les cames, tronc o braços. N’hi ha diverses classes d´activitat muscular relacionada amb les técniques:
– Contracció isocinètica/isotònica: per fixació del terapeuta, el pacient es mou apropant-se i allunyant-se d’ell o al voltant d’aquest. El terapeuta és el punt de fixació. El pacient ha de ser empès cap a la direcció en la qual té lloc l’activitat, augmentant la resistència durant el moviment actiu.
– Isomètrics: el pacient manté una certa posició mentre és mogut pel terapeuta a través de l’aigua.

La progressió de l’exercici la regulem en base a:
– Augment del ROM
– Canviant l’agafada de proximal a distal
– Augment de la velocitat del moviment
– Canviant la forma del cos per allargar la palanca
– Canviant la direcció dels moviments
– Canviant ràpidament a patrons de moviment recíproc
– Augment de la resistència mitjançant l’ús equipaments
– Utilitzant menys flotació o menys ajuda de flotació

Les indicacions de les técniques de Bad Ragaz es relacionen amb el seu efecte com a técnica d’exercicis de resistència per a potenciar i movilitzar:
– Problemes ortopédics i reumatológics; problemes articulars crónics de columna i extremitats inferiors
– Tractament postquirúrgic de l’aparell locomotor
– Dolor lumbar, espondiloartropatíes, osteoartritis de grans articulacions, cirurgía d’hernies discals, osteotomíes, pròtesis articulars i reparació de tendons, fractures pelvis i extremitats…

MÈTODE HALLIWICK

Creat per James Mc Millan, enginyer, amb gran coneixement de l’aigua i del medi aquàtic, va saber descobrir la importància de l’aigua en el desenvolupament tant mental com físic (anys 50). La filosofia del mètode es crear alegria en l’aigua, identificar-la amb l’oci.

El concepte Halliwick es més una forma de vida: ensenyar a tothom a participar en activitats aquàtiques, moure’s independentment en l’aigua i nedar. Segueix una perspectiva terapèutica (especialment dirigida a discapacitats), recreativa, social,…

El principi mecànic del métode es el treball sobre eixos, no sobre plànols: quan la força de la gravetat i la flotació no actuen en la mateixa línia produeixen rotacions en el cos.

Com a principis fonamentals de la tècnica, destaquem:
– No tocar el cap del pacient (excepte falta de control cefàlic, o de control del tancament de la boca)
– El cos sap com moure’s: cada persona busca la seua estabilitat, el seu moviment és diferent.
– El cos necessita un aprenentatge actiu.
– L’aigua ens dóna temps per a pensar: els moviments més lents ens donen més temps per millorar reaccions d’equilibri i redreçament.

– Els punts forts del programa son el control postural, l’equilibri i l’estabilitat.
– Aprenentatge motor i solució de problemes, de manera reactiva o voluntària
– Estímuls específics: les turbulències, les onades, els efectes de la gravetat i flotació en les diferents posicions del cos
– Activitats amb transferència a les AVD en terra.
– Sessions dinàmiques.
– Mínima ajuda del tècnic i del material auxiliar (ajuda de flotació suposa un element desestabilitzador)
– Preferentment treball en grup: 8, 10 parelles (treball en equip)
– L’activitat del dia a realitzar; s’adaptara pensant en les possibilitats del xiquet, mai en la discapacitat. Treballem amb la capacitat, no amb la dificultat

Programa de 10 punts, base del conceptes:
1.- AJUST MENTAL
· Procés necessari per a l’adaptació a l’entorn, al medi aquàtic i els seus efectes.
· Control respiratori oral i nasal control cefàlic

2.-INDEPENDÈNCIA.
· Física i mental
Augmentar la dificultat de la tasca
· Disminuir o canviar els punts de suport
· Canvis de terapeuta
Canvis amb la música

3.- CONTROL ROTACIÓ TRANSVERSAL (EIX)
· Transferible a l’activitat de pas d’assentat a de peu i al contrari.
Enfortiment d’abdominals, extensió dissociada

4.- . CONTROL ROTACIÓ SAGITAL (AP)
· Facilitació de les reaccions d’enderazamiento i d’equilibri, perllongar la musculatura del tronc o estabilitzar les articulacions (adquisició de la sedestació)
· Pas de bipedestació a decúbit.

5.- CONTROL ROTACIÓ LONGITUDINAL

· Manteniment de la simetria: Capacitat de mantindre posició del cos en horitzontal + girs (360º)
Habilitat important per a seguretat en l’aigua.
Necessari per a nadar o caminar.

6.- CONTROL DE LES ROTACIÓNS COMBINADES
· Moviments funcionals: botar, córrer, caure i posar-se de peu.

7.- ESPENTA CAP AMUNT (FLOTACIÓ)
· Comprensió de l’efecte de flotabilitat de l’aigua.
Entrades/exides a l’aigua des de diferents posicions.

8.- EQUILIBRI EN ESTÀTICA
· Control d’una posició estable i segura en l’aigua sense el moviment de cap part del cos.
· Control cefálic.

9.- LLISCAMENT PER TURBULÈNCIES
· Control d’una posició segura i estable en l’aigua mentres s’és espentat i balancejat per l’efecte de les turbulències (posició supina)

10.- PROGRESSIÓ SIMPLE I ESTILS BÀSICS DE NADE.
· Primer moviment controlat que resulta en la progressió en l’aigua: moviment simètric de mans baix l’aigua, pròximes a la pelvis
Realitzar una braçada completa des d’una progressió simple

MÈTODE WATSU

El Watsu és una teràpia aquàtica profundament relaxant.
En el Watsu s’usa la lleugeresa del cos en l’aigua per a descomprimir les vertebres, per a mobilitzar les articulacions i estirar la musculatura d’una forma alternativa a les posibilitats fora de l’aigua. Estos moviments rítmics, semblants a una dansa, són realitzats en harmonia amb la respiració per a afavorir la regeneració natural del cos i de la ment.

——      ——      ——

 

 

Bad Ragaz Ring Method

Uno de los aspectos importantes del método de Bad Ragaz se que utiliza la flotabilidad del agua ¡como medio de apoyo y no como medio por alterar la resistencia al ejercicio. La resistencia aparece por el movimiento del cuerpo en el agua (turbulencia), de forma que además velocidad, más resistencia.

Utiliza también al fisioterapeuta como punto de apoyo, permitiendo trabajar los músculos y articulaciones en patrones de movimiento, y no ejercicios aislados. Los patrones siguen los principios de la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva (Kabat), con sus cadenas de movimiento diagonal tridimensional.

Dentro de los principios básicos de la Facilitación Neuromuscular Propioceptiva, aplicados al Bad Ragaz Ring Method, destacamos:

– Máxima resistencia isotónica e isométrica durante todo el movimiento (adaptado a habilidades del paciente).
– La toma o contacto correcto por el fisioterapeuta ayuda a estimular la piel, los músculos y propioceptores, y ayuda a facilitar el movimiento.
– La aproximación y la tracción en las articulaciones estimulan las terminaciones de los nervios sensoriales e inician la contracción refleja (aproximación) o mantienen la contracción isotónica (tracción).
– Las instrucciones verbales cortas y precisas por parte del terapeuta estimulan el movimiento activo.
– Una facilitación de músculos fuertes provoca irradiación hacia los débiles y aumenta su actividad.
– Un cambio de la toma de proximal a distal aumenta la dificultad por ejecutar correctamente los patrones.
El fisioterapeuta siente la calidad del movimiento del paciente durante el trabajo dinámico y es capaz de influir en esta calidad adaptando la resistencia que ofrece.

A la hora de la aplicación de la técnica de Bad Ragaz Ring Method, debemos atender especialmente la posición del paciente, sostenido por flotadores y por el fisioterapeuta, en varias posiciones: prono, decúbito lateral o supino. Relajado: mediante inspiraciones y espiraciones profundas, y habitualmente con un flotador en forma de herradura al cuello, un anillo largo alrededor de la pelvis y a veces pequeños flotadores a las extremidades. En cualquier momento la ayuda para la flotación no debe restringir el movimiento.

Los patrones de movimiento los agrupamos en tres grupos, según trabajan preferentemente sobre las piernas, tronco o brazos. Hay varias clases de actividad muscular relacionada con las técnicas:
– Contracción isocinética/isotónica: por fijación del terapeuta, el paciente se mueve acercándose y alejándose de él o alrededor de este. El terapeuta es el punto de fijación. El paciente debe ser empujado hacia la dirección en la que tiene lugar la actividad, aumentando la resistencia durante el movimiento activo.
– Isométricos: el paciente mantiene una cierta posición mientras es movido por el terapeuta a través del agua.

La progresión del ejercicio la regulamos en base a:
– Aumento del ROMO
– Cambiante la cogida de proximal a distal
– Aumento de la velocidad del movimiento
– Cambiante la forma del cuerpo por alargar la palanca
– Cambiante la dirección de los movimientos
– Cambiante rápidamente a patrones de movimiento recíproco
– Aumento de la resistencia mediante el uso equipamientos
– Utilizando menos flotación o menos ayuda de flotación

Las indicaciones de las técncias de Bad Ragaz se relacionan con su efecto como técnica de ejercicios de resistencia para potenciar y movilizar:
– Problemas ortopédicos y reumatológicos; problemas articulares crónicos de columna y extremidades inferiores
– Tratamiento posquirúrgico del aparato locomotor
– Dolor lumbar, espondiloartropatías, osteoartritis de grandes articulaciones, cirugía de hernias discales, osteotomías, prótesis articulares y reparación de tendones, fracturas pelvis y extremidades…

MÉTODO HALLIWICK

Creado por James Mc Millan, ingeniero, con gran conocimiento del agua y del medio acuático, sabé descubrir la importancia del agua en el desarrollo tanto mental como físico (años 50). La filosofía del método se crear alegría en el agua, identificarla con el ocio.

El concepto Halliwick se más una forma de vida: enseñar a todo el mundo a participar en actividades acuáticas, moverse independientemente en el agua y nadar. Sigue una perspectiva terapéutica (especialmente dirigida a discapacidades), recreativos, social,…

El principio mecànico del método se el trabajo sobre esos, no sobre planos: cuando la fuerza de la gravedad y la flotación no actúan en la misma línea producen rotaciones en el cuerpo.

Como principios fundamentales de la técnica, destacamos:
– No tocar el jefe del paciente (excepto falta de control cefálico, o de control del cierre de la boca)
– El cuerpo sabe como moverse: cada persona busca su estabilidad, su movimiento es diferente.
– El cuerpo necesita un aprendizaje activo.
– El agua nos da tiempo para pensar: los movimientos más lentos nos dan más tiempo por mejorar reacciones de equilibrio y enderezamiento.

– Los puntos fuertes del programa sueño el control postural, el equilibrio y la estabilidad.
– Aprendizaje motor y solución de problemas, de manera reactiva o voluntaria
– Estímulos específicos: las turbulencias, las olas, los efectos de la gravedad y flotación en las diferentes posiciones del cuerpo
– Actividades con transferencia a las AVD en el suelo.
– Sesiones dinámicas.
– Mínima ayuda del técnico y del material auxiliar (ayuda de flotación supone un elemento desestabilizador)
– Preferentemente trabajo en grupo: 8, 10 parejas (trabajo en equipo)
– La actividad del día a realizar; se adaptara pensando en las posibilidades del niño, nunca en la discapacidad. Trabajamos con la capacidad, no con la dificultad

Programa de 10 puntos, base del conceptos:
1.- AJUSTE MENTAL
· Proceso necesario para la adaptación al entorno, al medio acuático y sus efectos.
· Control respiratorio oral y nasal control cefálico

2.-INDEPENDENCIA.
· Física y mental
Aumentar la dificultad de la tarea
· Disminuir o cambiar los puntos de apoyo
· Cambios de terapeuta
Cambios con la música

3.- CONTROL ROTACIÓN TRANSVERSAL (EJE)
· Transferible a la actividad de paso de asentado a de pie y al contrario.
Fortalecimiento de abdominales, extensión disociada

4.- . CONTROL ROTACIÓN SAGITAL (AP)
· Facilitación de las reacciones de enderazamiento y de equilibrio, prolongar la musculatura del tronco o estabilizar las articulaciones (adquisición de la sedestación)
· Paso de bipedestación a decúbito.

5.- CONTROL ROTACIÓN LONGITUDINAL

· Mantenimiento de la simetría: Capacidad de mantener posición del cuerpo en horizontal + giros (360º)
Habilidad importante para seguridad en el agua.
Necesario para nadar o caminar.

6.- CONTROL DE LAS ROTACIÓNS COMBINADAS
· Movimientos funcionales: botar, correr, caer y ponerse de pie.

7.- EMPUJÓN HACIA ARRIBA (FLOTACIÓN)
· Comprensión del efecto de flotabilidad del agua.
Entradas/salidas al agua desde diferentes posiciones.

8.- EQUILIBRIO EN ESTÁTICA
· Control de una posición estable y segura en el agua sin el movimiento de cabeza parte del cuerpo.
· Control cefálico.

9.- DESLIZAMIENTO POR TURBULENCIAS
· Control de una posición segura y estable en el agua mientras se es empujado y balanceado por el efecto de las turbulencias (posición supina)

10.- PROGRESIÓN SIMPLE Y ESTILOS BÁSICOS DE NADO.
· Primer movimiento controlado que resulta en la progresión en el agua: movimiento simétrico de manos bajo el agua, próximas a la pelvis
Realizar una brazada completa desde una progresión simple

MÉTODO WATSU

El Watsu es una terapia acuática profundamente relajante.
En el Watsu se usa la ligereza del cuerpo en el agua para descomprimir las vértebras, para movilizar las articulaciones y estirar la musculatura de una forma alternativa a las posibilidades fuera del agua. Estos movimientos rítmicos, semejantes a una danza, son realizados en armonía con la respiración para favorecer la regeneración natural del cuerpo y de la mente.

Deja un comentario